poniedziałek , 21 Październik 2019
Z ostatniej chwili

21 października wybierzemy władze Grodkowa

Znamy datę wyborów samorządowych. Głosować będziemy 21 października i 4 listopada. Zobacz kalendarz wyborczy.

W dzienniku ustaw 14 sierpnia zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pierwszą turę zaplanowano na niedzielę 21 października, a drugą na 4 listopada. Głosowanie potrwa od godz. 7:00 do 21:00.

KALENDARZ WYBORCZY

do dnia 27 sierpnia 2018 r. 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub
właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 16 września 2018 r., do godz. 24:00

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie
ich granic, siedzib i numerów,
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów
na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m. st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r., do godz. 24:00

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów
dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy
kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do
wszystkich sejmików województw,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany
numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer
przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego
wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 6 października 2018 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 6 października do dnia 19 października
2018 r., do godz. 24:00

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych
przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r., o godz. 24:00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r., godz. 7:00–21:00

– głosowanie

Check Also

Zabierz głos, bo go stracisz

13 października 2019 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Udział w nich to nasze prawo i obowiązek, …