środa , 17 Lipiec 2019
Z ostatniej chwili

OGŁOSZENIE O NABORZE : podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Burmistrz Grodkowa

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Grodkowie z siedzibą w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29

 podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzen

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie: wyższe (tytuł inżyniera lub magistra) lub średnie o kierunku budownictwo lub pokrewne np.: architektura lub architektura i urbanistyka, inżynieria środowiskowa, budownictwo hydroteczniczne, inżynieria i gospodarka wodna,
 • staż pracy: staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego nie jest wymagany, w przypadku wykształcenia średniego- 3 lata
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętności zawodowe: ogólna znajomość podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego, ogólna znajomość: zasad kosztorysowania, planowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.
 • predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji,
 • zlecanie wykonywania map do celów projektowych i dokumentacji projektowej,
 • uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonywanie robót budowlanych,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie umów z wykonawcami,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji,
 • udział w czynnościach odbiorowych i rozliczenia inwestycji z wykonawcami,
 • współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji, wniosków o płatność i rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE  i innych dotacji,
 • współpraca z projektantami inwestycji oraz wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym,
 • kompletowanie, bieżące ewidencjonowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw w tym analiz i sprawozdań GUS.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, skaner, telefon,
 • fizyczne warunki pracy:
 1. praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 2. praca terenowa na terenie Gminy Grodków- praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 • uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz statyczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narażony na syndrom Sicca.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie,
 • kserokopia świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 • kserokopia prawa jazdy,
 • oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

 

*w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Grodkowie pod adresem: (http://www.grodkow.pl/241-ogloszenia/3262-ogloszenia-o-naborze.html) i w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grodkowie w pok. 31.

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej http://www.grodkow.pl/241-ogloszenia/3262-ogloszenia-o-naborze.html.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie (w Biurze Obsługi Klienta, pok. 10, parter) lub przesłać na adres: 49-200 Grodków, ul. Warszawska 29, Urząd Miejski w Grodkowie, do dnia 13 marca 2018 r. do godziny 14.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.

Aplikacje, które wpłyną/zostaną złożone do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy   l. Warszawskiej 29.

 

Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na trzymiesięczny okres, z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony. Proponowana kwota wynagrodzenia zasadniczego 2.500,00 – 3.500,00 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę-kwota wynagrodzenie zostanie ustalona w oparciu o wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe itp.

Kwestionariusz osobowy powinien być opatrzony klauzulą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

Grodków, dnia 27 luty 2018 r.  OR.2110.3.2018

Check Also

Grodkowskie Lato Organowe 2019 [Film]

Zobacz skrót koncertu organowego, który miał miejsce w niedzielę 14 lipca w kościele św. Michała …