czwartek , 17 Październik 2019
Z ostatniej chwili

Przed spółdzielnią ogromna szansa na rozwój

sm1_prezes2015

O planach inwestycyjnych na lata 2015-2020 i pozyskiwaniu oszczędności oraz środków zewnętrznych rozmawiamy z Tomaszem Zemanem, nowo wybranym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

– D.K. Za Panem pierwszy miesiąc w pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie. Czego spodziewać się można w ciągu najbliższych tygodni? Czy będzie „trzęsienie ziemi” w Spółdzielni?

– T.Z. Swoją pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie rozpocząłem 3 listopada 2015r. Oczywiście zacząłem od spotkania z wszystkimi pracownikami, a następnie indywidualnych rozmów o zakresie obowiązków i dotychczasowej współpracy. Spotkanie z Członkami Spółdzielni planuję w miesiącu styczniu, gdzie będę miał możliwość przedstawienia się i zaprezentowania swojej wizji Spółdzielni w najbliższych latach. Chcę być również otwarty na problemy i sugestie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dostosować pracę Spółdzielni do ich oczekiwań. Dobre zarządzanie musi być poprzedzone pełną i dogłębną analizą, dlatego też pierwszy okres pracy poświęcam na poznanie zasobów i związanych z nimi problemów. Przejmując zarządzanie należy również wykonać bilans otwarcia oraz na jego podstawie przygotować plan działań krótko i długoterminowych, które będą swojego rodzaju planem rozwoju. Prowadzę także wewnętrzny audyt polegający na analizie efektywności ponoszonych kosztów, rozliczania kosztów zależnych i niezależnych od spółdzielni, ale również analizie wewnętrznych regulaminów, efektywności zatrudnienia i wykonywanych obowiązków. Pierwsze z regulaminów wewnętrznych są już zmienione i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, w tym m.in. przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali i zamiany mieszkań SM czy udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi obcym wykonawcom. Analizy wymagają również wszelkie umowy zawierane przez Spółdzielnię, w tym m.in. dotyczące dostawy mediów. Na pytanie czy będzie „trzęsienie ziemi” odpowiem w ten sposób: będą przemyślane zmiany, zarówno w zakresie zarządzania, jak i realizacji niezbędnych inwestycji.

– A jak ocenia Pan współpracę z Radą Nadzorczą?

– Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. Współpracę oceniam bardzo dobrze. Podczas comiesięcznych posiedzeń prowadzimy merytoryczne i konstruktywne dyskusje, których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska mając zawsze na względzie dobro Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

– Jak doszło do powołania Pana na stanowisko Prezesa Zarządu i od kiedy jest Pan związany ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Grodkowie?

W odpowiedzi na ogłoszony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu złożyłem w wyznaczonym terminie swoje CV oraz list motywacyjny. Następnie, wraz z kilkoma innymi kandydatami, zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której miałem przyjemność przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz kwalifikacje predysponujące mnie do objęcia tego stanowiska. Przedstawiłem również swoją wizję dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zaznaczyłem, że otwiera się ogromna szansa korzystania ze środków unijnych na różnego rodzaju inwestycje w tym m.in. termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków. Zwróciłem również uwagę, iż potrzebne są szybkie i dobrze ukierunkowane działania w zakresie m.in. włączenia potrzeb Spółdzielni do tworzonego obecnie przez Gminę Grodków Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, a także zidentyfikowania i ustalenia priorytetowości działań inwestycyjnych. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował mnie, iż wynikiem wewnętrznego głosowania zostałem wybrany Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie. To kolejne ogromne wyzwanie, które przyjąłem z wielkim entuzjazmem. Jestem również Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie oraz oczywiście mieszkańcem Grodkowa, stąd problemy Spółdzielni Mieszkaniowej nie są mi obce.

– W jakim stanie przejął Pan spółdzielnię i jak ocenia pan kadencję poprzedniego prezesa?

– Sytuacja finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej jest dobra. Jeżeli jednak chodzi o stan zasobów, to niestety są spore zaległości i dużo pracy przed nami. Nie będę oceniał kadencji poprzedniego Prezesa. To Członkowie Spółdzielni z perspektywy czasu będą najlepszym recenzentem.

– Jakie rozwiązania prawne już wdrożono w ostatnim czasie, a jakich będzie się szukać w kontekście zmian, które dla spółdzielni wprowadza Sejm RP?

Myślę, że niezwykle trudno jest dziś przewidzieć, jakie zmiany szykuje nam Sejm RP. Oczywiście na bieżąco śledzę pojawiające się informacje. Podstawową strukturę organów samorządowych spółdzielni oraz zasady ich funkcjonowania określa ustawa Prawo spółdzielcze z 16 września 1982r., przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r. wraz z późniejszymi zmianami, a także Statut i regulaminy wewnętrzne, będące swojego rodzaju uszczegółowieniem zapisów wyżej wymienionych ustaw. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie jest to 31 wewnętrznych regulaminów, które częściowo wymagają aktualizacji. Ten proces już się rozpoczął. Z ogromnym zainteresowaniem śledzę również pojawiające się wytyczne oraz rozporządzenia dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych. Jest to temat niezwykle istotny i bardzo dynamiczny.

– Będą w najbliższym czasie zwolnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie?

– Na koniec tego roku 2 osoby przechodzą na emeryturę. Na chwilę obecną nie są planowane zwolnienia. Musimy też pamiętać, że Spółdzielnia od nowego roku przejmuje dodatkowe obowiązki związane z przyjmowaniem opłat za śmieci oraz prowadzeniem pełnej ewidencji w tym zakresie, a mówimy tutaj o 1 142 mieszkaniach. Generalną zasadą będzie optymalizacja wykorzystania czasu pracy. Rzeczą wartą rozważenia jest również rozwój działu GZM w zakresie odpłatnego świadczenia usług zewnętrznych w zakresie prac konserwacyjno – instalacyjnych również poza Spółdzielnią. Mam w tym zakresie pewną koncepcję i jeżeli analiza finansowa tego rozwiązania okaże się korzystana przedstawię pomysł Radzie Nadzorczej.

– Spółdzielcy chcą wiedzieć, co z nowymi inwestycjami, głównie interesują ich drogi wewnętrzne, place zabaw i kwestie nowych parkingów.

Na początku przyszłego roku ruszy bardzo duża inwestycja związana z przebudową dróg gminnych na osiedlu Kościuszki wraz z rondem na ul. Sienkiewicza. Przebudowana zostanie ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kosynierów, pojawią się nowe parkingi oraz chodniki. Będzie to inwestycja realizowana przez Urząd Miejski w Grodkowie, na którą udało się pozyskać dofinansowanie. Na ręce Pana Burmistrza – Marka Antoniewicza, współpracowników oraz oczywiście Rady Miejskiej składam z tego miejsca gratulacje i słowa podziękowania w imieniu mieszkańców, których potrzeby w zakresie ciągów komunikacyjnych zostaną zaspokojone. To także potwierdza, że współpraca z lokalnym samorządem układa się bardzo dobrze. Dołożę wszelkich starań, aby te dobre relacje podtrzymać. Przy realizacji tej inwestycji Spółdzielnia w miarę swoich możliwości wykona parkingi na swoich działkach. Planujemy już te działania i przymierzamy się do nich finansowo. Oczywiście posiadamy także nasze drogi wewnętrzne i o nich nie zapominamy. Sprawa ta jednak wiąże się z innym tematem, a mianowicie tematem przekazania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do Spółki GRODWiK. Sieci te znajdują się częściowo pod naszymi wewnętrznymi drogami. W miesiącu styczniu odbędzie się komisyjne sprawdzenie stanu technicznego, co zapoczątkuje długo odwlekany proces przekazywania urządzeń do spółki. Być może spółka podejmie decyzję o konieczności przebudowy tej sieci, co będzie się wiązało z rozkopaniem naszych wewnętrznych dróg, a zatem z planowaniem ich remontu musimy poczekać. Jeżeli chodzi o tereny zielone mam w tym zakresie również kilka ciekawych pomysłów na pozyskanie zewnętrznych środków. Szansa na to otwiera się już w przyszłym roku. Środki zewnętrzne będzie można pozyskać m.in. na place zabaw, zielone siłownie, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych czy nawet street workout parki. Najważniejszym jednak aspektem są środki unijne możliwe do pozyskania w ramach dwóch Programów: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. To dla spółdzielni ogromna szansa na przeprowadzenia długo oczekiwanej, kompleksowej i szerokorozumianej termomodernizacji. Jestem w kontakcie z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie wyżej wymienionych programów i czekamy na uszczegółowienie formy wsparcia przysługującej spółdzielniom oraz zasad aplikowania o środki.

– Co z nowymi blokami?

W dzisiejszych, niepewnych czasach decyzja o nowych inwestycjach w zakresie budownictwa wielorodzinnego musi być poprzedzona merytoryczną dyskusją popartą wielowymiarową analizą. Oczywiście na taką dyskusję jestem otwarty i również takiej opcji w przyszłości nie wykluczam. Potrzebne są tu jednak jasno sprecyzowane instrumenty finansowe wspierające tego typu przedsięwzięcia oraz społecznie uzasadniona konieczność realizacji inwestycji.

W jaki sposób spółdzielnia zamierza pozyskiwać środki unijne i jak zamierza je wykorzystywać?

Posiadam w tym zakresie spore doświadczenie, zarówno w pozyskiwaniu środków, jak i realizacji i rozliczaniu wielomilionowych projektów inwestycyjnych. Mam wiedzę w zakresie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Uczestniczyłem w tym zakresie w wielu szkoleniach, a także miałem okazję szkolić innych. Przygotowania Spółdzielni już się rozpoczęły. Zdefiniowaliśmy, oszacowaliśmy i wpisaliśmy potrzeby Spółdzielni do tworzonego obecnie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, co jest pierwszym krokiem na drodze po środki na termomodernizację. Jest to 5 dużych zadań, zaczynając od kompleksowego docieplenia budynków, poprzez wymianę rozdzielaczy CO i CWU wraz z wyposażeniem ich w urządzenia solarne do wspierania procesu podgrzewania wody, aż po wymianę oświetlenia żarowego wewnętrznego i zewnętrznego na oświetlenie ledowe. Przygotowujemy również niezbędne audyty energetyczne budynków, tak, aby wykazać spadek energochłonności budynków po wykonanych inwestycjach. Wpiszemy się również z naszymi potrzebami w Lokalny Program Rewitalizacji, który dotyczył będzie w szczególności terenów zielonych. Nie wykluczamy również pozyskiwania środków na projekty dotyczące aktywizacji seniorów, pod warunkiem oczywiście, że będzie takie oczekiwanie ze strony Członków Spółdzielni. Możliwości jest wiele i z pewnością będziemy z nich korzystać, co w najbliższej przyszłości przełoży się na widoczne efekty.

Wizytówką naszego miasta są bloki spółdzielcze, których elewacja niestety nie zachwyca. Jak zamierza pan rozwiązać ten problem?

Zgadzam się z Panem, są w tym zakresie spore zaległości. Tak jak wspominałem wcześniej, są Programy Operacyjne w ramach, których będziemy się starać o pozyskanie środków unijnych. Chodzi tu oczywiście o działania związane z wspieraniem efektywności energetycznej w mieszkalnictwie, zarówno te regionalne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jak i krajowe realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy wsparciu nowego Ministerstwa Energii. Nie wykluczamy również innych form wsparcia, w tym m.in. korzystania z pożyczek częściowo umarzalnych, premii termomodernizacyjnych czy mało jeszcze popularnej formuły ESCO, związanej z wykorzystaniem podmiotu trzeciego. Obecnie analizujemy najkorzystniejsze możliwości, aby przedstawić je mieszkańcom.

Panie prezesie czy zawiesił Pan swoją działalność polityczną?

– W grudniu 2014 roku zostałem Radnym Powiatu Brzeskiego. Nie uważam jednak, aby była to działalność stricte polityczna. W pracy radnych samorządu gminnego i powiatowego „polityka” nie powinna odgrywać pierwszoplanowej roli. Tu chodzi przede wszystkim o działalność dla lokalnej społeczności. Staram się być aktywnym radnym, interpelować, składać wnioski, dyskutować i dbać o dobro mieszkańców Gminy Grodków, których w Radzie Powiatu reprezentuję. Rozmowy są trudne, potrzeb wiele, a budżet ograniczony. Są jednak zapewnienia, że w najbliższych latach przeprowadzone zostaną inwestycje drogowe również w naszej gminie. Są na to środki zewnętrzne, z których trzeba korzystać. Uważam, że piastowana przeze mnie funkcja Radnego Powiatu Brzeskiego będzie również pomocna w pełnieniu obowiązków Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

  • Jak można, więc podsumować mijający 2015 rok?

    Finansowo rok kalendarzowy będziemy dopiero zamykać i wtedy realnie będę mógł dokonać podsumowania. Z optymizmem patrzę w przyszłość i otwierające się przed Spółdzielnią możliwości. Wierzę, że rok 2016 będzie lepszy niż poprzedni.

  • SM w Grodkowie to w skali naszego miasta dość duży organizm. Jaka jest jego obecna kondycja? Proszę trochę opowiedzieć o stanie finansów, o zdolnościach inwestycyjnych, o skali zaległości z opłat czynszowych itp.

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie liczy obecnie ponad 1 040 członków. W zasobach mamy 28 budynków, w których znajdują się 1 142 mieszkania o łącznej powierzchni ponad 58, 3 tys. m². Spółdzielnia posiada również lokale użytkowe o powierzchni ponad 1, 6 tys. m² oraz garaże o powierzchni ponad 6 tys. m². Wszystkie grunty, w tym również te, dla których posiadamy prawo użytkowania wieczystego to ponad 10 ha. Sytuację finansową oceniam dobrze, co sprawia, że posiadamy zdolności inwestycyjne. Jednak biorąc pod uwagę skalę potrzeb musimy szukać zewnętrznych środków, najlepiej bezzwrotnych w postaci dotacji. Szykujemy już plan rzeczowo – finansowy na rok 2016, który będzie zawierał przyszłoroczne zamierzenia inwestycyjne. Plan ten zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaległości w opłatach czynszowych stanowią w każdej spółdzielni spory problem, również w naszej. Dla zobrazowania powiem, że wskaźnik zadłużenia, czyli stosunek zaległości do naliczenia rocznego wynosi obecnie około 5%, a tendencja jest spadkowa. Prowadzone będą w tym zakresie dalsze działania windykacyjne.

  • Czy koszty ponoszone przez mieszkańców SM są wysokie z porównaniu z innymi regionami kraju? I czy wynikają one z „pazerności” spółdzielni, czy jedynie pozwalają zbilansować niezbędne wydatki? Jak spółdzielnia stara się reagować na głosy krytyczne?

  • Wysokość opłat czynszowych, wnoszonych przez naszych mieszkańców wynika z rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię. Koszty te ponoszone są w oparciu o plany finansowo – gospodarcze zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Znaczna część opłaty czynszowej stanowią opłaty za dostarczane media, w tym m.in. centralne ogrzewanie, podgrzanie wody oraz opłata za wodę i ścieki. Na cenę wody i ścieków wpływu nie mamy, gdyż to Rada Miejska zatwierdza taryfę przygotowaną przez Spółkę GRODWiK i cena obowiązuje wszystkich mieszkańców Gminy Grodków. Natomiast przygotowywane obecnie inwestycje w zakresie szerokorozumianej termomodernizacji obniżą w znaczny sposób energochłonność budynków, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło.

  • Czy grodkowska SM angażuje się w inicjatywy społeczne?

  • Działalność społeczna nie jest mi obca. Jestem członkiem kilku lokalnych stowarzyszeń, w dwóch stowarzyszeniach jestem także Członkiem Zarządu. Ponadto należę do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, będącej ciałem doradczym dla Burmistrza Grodkowa. Angażuję się osobiście w różnego rodzaju inicjatywy społeczne, co sprawia mi ogromną radość. Podjąłem już pierwsze rozmowy w zakresie utworzenia stowarzyszenia skupiającego członków Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki któremu będziemy mogli realizować wiele ciekawych inicjatyw oraz poprawić integrację. W najbliższym czasie będą na to środki zewnętrzne i z tej szansy należy skorzystać.

Check Also

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019: kto wchodzi z opolskich list?

Tak głosowali mieszkańcy Opolszczyzny na 138 kandydatów do Sejmu. Spośród nich mandaty otrzymało 12 osób. …